ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ทะเบียนเลขที่ ชบ.2600059 ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตาม 
พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

วิสัยทัศน์ : Vision

เป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการรับเหมาแรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพและการบริการในระดับสากล

นโยบายบริษัท : Policy
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เรามีนโยบาย ที่มุ่งมั่นสร้างรูปแบบของงานบริการเพื่อดูแลปกป้องอสังหาริมททัพย์อย่างครบวงจร และมุ่งเน้นสร้างมาตรฐานและระบบงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) โดยคุณภาพของงานจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองานให้เป็นบรรทัดฐานของธุรกิจการบริการ เราบริการเพื่อให้ท่านพอใจและไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ก้าวไปด้วยความมั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ป็นมาตรฐานแบบสากล

 

" มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง " 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีเอ็นจี โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  
ได้จัดทำการฝึกอบรมพนักงานของเรา เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัตงานได้อย่างมืออาชีพ ตามหลักสูตร ดังนี้
     1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย    
     2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย         
     3.การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน             
     4.การเขียนรายงาน                     
     5.การเตรียมพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน             
     6.การติดต่อสื่อสาร                     
     7.หลักการใช้กำลัง                     
     8.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                 
     9.การจัดการและการควบคุมการจราจร         
     10.การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า 

 

 

 ใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอด


สมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเรา (โปรดคลิ๊ก)

ให้บริการรักษาความปลอดภัย

เรา TNG Guard ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ให้บริการทำความสะอาด

บริการทำความสะอาดเฉพาะด้านของเรา ครอบคลุมการทำความสะอาดทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโค รวมถึงบ้านพัก ทีมงานของ ทีเอ็นจี

   

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

ตามเงื่อนไขสัญญาการให้บริการ

 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

TNG Security Professional Group Co., Ltd.
ตำบลหนองปรือ
บางละมุง ชลบุรี 20150

: สำนักงาน : 0-3842-7150 , มือถือ 082 4665609

: support@tngguard.com, center@tngguard.com

: 08.00-19.00 น.